JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10,   UR.BROJ: 524-06-02-01/1-18-137 od 17. siječnja 2018. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0066, KLASA: 910-04/18-07/14, UR.BROJ: 524-06-02-01/1-18-1 od 19. siječnja 2018. , te članka 45. Statuta Općine Donja Voća („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 30/13), Općinski Načelnik raspisuje

JAVNI POZIV

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Donja Voća za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI biti uključena“ – RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

1. Broj traženih radnica: 12

2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme je 23 mjeseca sklapanjem ugovora o radu nakon programa obrazovanja/osposovljavanja kroz aktivnosti projekta ZAŽELI biti uključena

3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme

4. Smjena: prijepodne

5. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Donja Voća

6. Bruto plaća II: 3.839,47 HRK

7. Prijevoz od mjesta stanovanja do mjesta rada te tijekom rada 23 mjeseca: u cijelosti, prijevoz je osiguran i za vrijeme trajanja programa obrazovanja/osposobljavanja

8. Opis poslova: Pomoć u kući starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, npr.: pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri obavljanju osnovnih dnevnih aktivnosti korisnika, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. 

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje pet krajnjih korisnika.

9. Kandidatkinje moraju ispunjavati opće uvjete za prijem u radni odnos:

  • Punoljetnost
  • Završena sretnja škola
  • Vode se u evidenciji nezaposlenih kod HZZ-a bez obzira na duljinu prijave
  • Osobe su ženskog spola

Prednost pri zapošljavanju imaju ciljane skupine: žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi, liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Kandidatkinje su dužne u molbi naznačiti koju prednost iz prethodnog stavka ostvaruju te priložiti odgovarajuću potvrdu ukoliko istu posjeduju, npr. žene s invaliditetom: Rješenje o inavaliditetu izdanu od ovlaštenog tijela.

10. Kandidatkinje su, pri prijavi, dužne priložiti:

  • Molbu
  • Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
  • Presliku osobne iskaznice
  • Presliku dokaza o završenoj školi
  • Potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja mora biti nakon datuma objave poziva)
  • Vlastoručno ispunjenu i potpisanu izjavu o pristanku na osposobljavanje koje je svaki radnik dužan naknadno pohađati o trošku poslodavca - može se preuzeti sa stranice Općine Donja Voća ili osobno u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donja Voća, Donja Voća 26 C.

Program obrazovanja/osposobljavanja biti će odabran u suradnji s poslodavcem te će se po završetku programa steći javna isprava koja se može evidentirati u e-radnoj knjižici.

Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

 

Općina Donja Voća, Donja Voća 26 C, 42245 Donja Voća s naznakom "Za natječaj-ZAŽELI biti uključena - NE OTVARAJ" 

 

Prijava se dostavlja putem pošte (preporučeno) ili osobno najkasnije do (uključujući) 23. ožujka 2018. godine.

Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti dolaskom u Jedinstveni upravni odjel Općine Donja Voća, Donja Voća 26 C, ili na sljedeći kontakt:

Tel.: 042/768.711, e-mail: opcina@voca.hrili jadranka.jakopec@voca.hr

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati!

europska_unija

Ovaj portal izrađen je uz pomoć Europske unije, u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala, financiranog iz IV. komponente IPA.

Sadržaj portala isključiva je odgovornost Općine Donja Voća i partnera koji sudjeluju na izradi portala, i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije

ESF