O nama

Udruga za socijalne aktivnosti i potporu pri zapošljavanju-Mentor (skraćeni naziv Udruga Mentor) osnovana je u siječnju 2015. godine. Udruga Mentor je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija registrirana prema Zakonu o udrugama.

Temeljni cilj Udruge je udruživanje radi pružanja podrške i obuke nezaposlenim osobama u Varaždinskoj županiji, prvenstveno u Donjoj Voći, Vidovcu i Petrijancu, te organiziranje treninga koji će stvoriti kompetencije za traženje posla, promicati i podržati samozapošljavanje, promicati volonterstvo i mobilnost.

Programski ciljevi Udruge su definirani Statutom i glase:

 • Razvijanje kompetencija kod nezaposlenih osoba radi lakšeg zapošljavanja
 • Povećanje vještina traženja posla i pozitivnosti među sudionicima radi njihove uspješnosti u pronalasku posla
 • Poticanje volonterstva i samozapošljavanje
 • Osiguranje socijalne uključenosti i bržeg zapošljavanja
 • Poboljšanje kvalitete društvenog života na području osnivača Udruge, razvoj i unaprjeđenje društvenih sadržaja koji su od interesa za lokalnu zajednicu

Kako bi ostvarila svoje ciljeve, Udruga obavlja sljedeće djelatnosti:

 • Istraživanje za potrebe usmjeravanja i obrazovanja nezaposlenih članova Udruge
 • Provođenje EU projekta i ostalih projekata financiranih iz fondova Europske unije i/ili Republike Hrvatske, a sukladno ciljevima rada Udruge
 • Osiguranje prostora i potrebnih tehničkih pomagala za obuku nezaposlenih osoba
 • Provođenje aktivnosti sukladno ciljevima Udruge
 • Tiskanje letaka, brošura, promidžbenih materijala za upoznavanje s aktivnostima
 • Promoviranje rada Udruge 

KONTAKTI

Udruga za socijalne aktivnosti i potporu pri zapošljavanju - "Mentor"

Donja Voća 26 c

42 245 Donja Voća

Broj računa-IBAN: HR91 25000091101427311 (Addiko Bank)

OIB Udruge: 84238378308

MB: 04348893

Kontakt