12.03.2015

Natječaj za radno mjesto Voditelj EU projekta

Općinski načelnik Općine Donja Voća, raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto Voditelj EU projekta - na odreĎeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica


U okviru EU projekta „MENTOR“ (IPA IV, LEDI Faza II), traži se vanjski suradnik za rad na projektu u trajanju od 18 mjeseci


Opći uvjeti:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.


Posebni uvjeti:
- VSS ekonomskog ili sličnog smjera
- minimalno 3 g radnog iskustva, iskustvo rada na projektima
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
- napredno poznavanje rada na računalu, napredno korištenje MS Office paketa
- razvijene komunikacijske i organizacijske vještine
- poznavanje pravila definirana Praktičnim vodičem kroz procedure ugovaranja pomoći EU i trećim zemljama (PRAG-a).


Uz prijavu kandidati moraju priložiti:
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
- dokaz o hrvatskom državljanjstvu (preslik domovnice),
- uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).


Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na natječaj već će se ona ishoditi prije zapošljavanja odabranog kandidata.


Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, obvezni su pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem usmenog testiranja i intervjua.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Opis poslova:
Voditelj projekta će, tijekom 18 mjeseci biti zadužen za uspješnu realizaciju projekta kako je planirano u projektu. Raditi će na procjeni učinka i rezultata projekta, na poslovima promocije projekta, osiguranja vidljivosti i širenje rezultata, suraĎivati sa svim partnerima u projektu. Mjesto rada je Donja Voća. Honorar voditelju isplatiti će se putem Ugovora o djelu.


Plaća: 566,00 Eur bruto 2


Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem usmenog testiranja i intervjua. Izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti:
- PRAG
- engleski jezik
- vještine projektnog menadžmenta,
- vještine korištenja MS Office paketa.


Na web stranici Općine Donja Voća objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.


Rok za podnošenje prijava – 8 dana od objave natječaja, zaključno sa 22.01.2015. godine.


Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Varaždin te na web stranici i oglasnoj ploči Općine Donja Voća.