06.12.2021

JAVNI POZIV ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 910-01/21-06/8, URBROJ:524-07-02-01-01/5-21-13), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena-faza II“,  Kodni broj: UP.02.1.1.13.0433, od 09. srpnja 2021. godine i čl. 28. Statuta Udruge Mentor za projekt Život kakav želim, zaželim Donju Voću, predsjednik Upravnog odbora Udruge raspisuje 

 JAVNI POZIV

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

u Udrugu za socijalne aktivnosti i potporu pri zapošljavanju – Mentor, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Život kakav želim, zaželim Donju Voću“ – RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

 1. Broj traženih radnica: 10 osoba
 2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme je 12 mjeseci sklapanjem ugovora o radu
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Smjena: prijepodne
 5. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Donja Voća

      6. Bruto plaća : trošak bruto 2 plaće u iznosu minimalne plaće sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu 

      7. Prijevoz od mjesta stanovanja do mjesta rada te tijekom rada 12 mjeseci: u cijelosti

      8.Opis poslova: Pomoć u kući starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, primjerice: pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi            obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora / domova krajnjih korisnika, pomoć pri obavljanju            osnovnih dnevnih aktivnosti korisnika, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava               (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u         društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih               korisnika.

Kandidatkinje moraju ispunjavati opće uvjete za prijem u radni odnos:

 • Punoljetnost
 • Maksimalno završena srednja škola
 • Vode se u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave
 • Osobe su ženskog spola

Prednost pri zapošljavanju imaju ciljane skupine: žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi, liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Kandidatkinje su dužne u molbi naznačiti koju prednost iz prethodnog stavka ostvaruju te priložiti odgovarajuću potvrdu ukoliko istu posjeduju, npr.  za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu izdanu od ovlaštenog tijela.

 Kandidatkinje su pri prijavi dužne priložiti:

 1. Molbu
 2. Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja i e-mail adrese)
 3. Presliku osobne iskaznice
 4. Presliku dokaza o završenoj školi
 5. Potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave Javnog poziva)
 6. Vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje koje je svaki radnik dužan naknadno pohađati o trošku poslodavca – može se preuzeti sa stranica Udruge Mentor www.udruga-mentor.hr

ili zatražiti na e-mail: kontakt@udruga-mentor.hr

Program obrazovanja/osposobljavanja biti će odabran u suradnji s poslodavcem te će se po završetku programa obrazovanja/osposobljavanja steći javna isprava koja se može evidentirati u e-radnoj knjižici.

Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

 Udruga za socijalne aktivnosti i potporu pri zapošljavanju – Mentor

 Donja Voća 26C

 42245 Donja Voća

Putem pošte (preporučeno) ili osobno na adresu Udruge Mentor Donja Voća 26c, 42245 Donja Voća najkasnije do (uključujući) 07.01.2022. godine s naznakom:

 „Za natječaj – Život kakav želim, zaželim Donju Voću – NE OTVARAJ“

Sve informacije o Javnom pozivu mogu se preuzeti sa  web stranice Udruge za socijalne aktivnosti i  potporu pri zapošljavanju – Mentor (www.udruga-mentor.hr)

ili zatražiti putem e-maila Udruge: kontakt@udruga-mentor.hr

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Poziv će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnim pločama na adresi Udruge za socijalne aktivnosti i potporu pri zapošljavanja - Mentor, Donja Voća 26C, Donja Voća, te na internetskoj stranici Udruge za socijalne aktivnosti i potporu pri zapošljavanju – Mentor, www.udruga-mentor.hr

Za kandidatkinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se pismena provjera i usmeni intervju kandidatkinja sa Povjerenstvom za prijem u radni odnos. Ako kandidatkinja ne pristupi pismenom intervjuu, smatrat će se da je povukla prijavu na natječaj.

Kandidatkinje će se najmanje pet dana prije održavanja intervjua obavijestiti o vremenu i mjestu održavanja intervjua na službenoj web stranici Udruge za socijalne aktivnosti i potporu pri zapošljavanju – Mentor, te putem elektroničke pošte koju kandidatkinja dostavi u životopisu.

O rezultatima javnog poziva kandidatkinje će biti obaviještene u zakonskom roku.

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=118890461