12.02.2016

Izvješće o aktivnostima Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u području zapošljavanja osoba s invaliditetom u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Na dan 31. prosinca 2015. godine u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje registrirane su ukupno 7.303 osobe s invaliditetom, što iznosi 2,6 % populacije nezaposlenih osoba prijavljenih u evidenciji Zavoda. To je najveći broj prijavljenih osoba s invaliditetom u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u posljednjih deset godina.

Tijekom 2015. godine iz evidencije Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje zaposleno je ukupno 2.613 osoba s invaliditetom (39,21% više nego u 2014., kada je zaposleno 1.877 osoba s invaliditetom). Od ukupnog broja zaposlenih osoba s invaliditetom, 2.503 (95,79%) osobe zaposlene su na temelju zasnivanja radnog odnosa, a 110 osoba (4, 21%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkog društva, obrta, ugovor o djelu i dr.). Iako je trend zapošljavanja osoba s invaliditetom u posljednjih deset godina u konstantnom rastu, najveći porast bilježi se upravo nakon primjene novog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, 152/14).

Najviše zaposlenih osoba s invaliditetom evidentirano je u Gradu Zagrebu (541 ili 20,70 % od ukupnog broja zaposlenih osoba s invaliditetom), potom u Osječko-baranjskoj županiji (213 ili 8,15 % od ukupnog broja zaposlenih osoba s invaliditetom) i Zagrebačkoj županiji (203 osoba s invaliditetom ili 7,77 % ). Najveći broj zaposlenih osoba s invaliditetom pripada dobnoj skupini od 20 do 24 godina (549 osoba s invaliditetom ili 21,01 % od ukupnog broja zaposlenih osoba s invaliditetom), zatim skupini od 25 do 29 godina (528 ili 20,2 %), te 30 do 34 godine (425 osoba s invaliditetom ili 16,26 %). Od ukupnog broja zaposlenih osoba s invaliditetom 46,42 % pripada dobnoj skupini mladih osoba od 15 do 29 godina. U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine, najveći broj zaposlenih osoba s invaliditetom imao je završeno srednjoškolsko obrazovanje, točnije 2.223 osobe (85,07 % od ukupnog broja zaposlenih osoba s invaliditetom), od toga 1.701(65,10 %) zaposlenih osoba s invaliditetom ima završenu trogodišnju, a 522 (19,98%) osobe s invaliditetom četverogodišnju srednju školu.

U odnosu na prethodnu godinu kada je bilo zaposleno više osoba s invaliditetom koje su imale do godinu dana iskustva, bilježi se porast zaposlenih osoba s invaliditetom koje nemaju radnoga iskustva. Njih je u 2015. godini bilo 508 ili 19,44%.

Vodeći računa o specifičnim potrebama svojih korisnika, Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi niz mjera aktivne politike zapošljavanja usmjerenih nezaposlenim osobama u nepovoljnom položaju na tržištu rada te poslodavcima kod kojih je potrebno osigurati očuvanje radnih mjesta. Zavod tako provodi uvriježene intervencije aktivne politike zapošljavanja kojima se potiče zapošljavanje, samozapošljavanje, obrazovanje, stručno osposobljavanje za rad te uključivanje u programe javnih radova specifičnih ciljanih skupina i očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca koji su u poteškoćama.

Najviše osoba je zaposleno financiranjem/sufinanciranjem putem Javnih radova, njih 1.093 (65,53 % od ukupnog broja uključenih osoba s invaliditetom u mjere). Uz korištenje potpora za zapošljavanje zaposlene su ukupno 273 osobe s invaliditetom, pri čemu je najviše korištena potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom, kojom je zaposleno 252 osobe s invaliditetom. Vidljiv je porast u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 34,48 % kada su iste potpore koristilo 203 osobe s invaliditetom.

Povećanje je također vidljivo i kod mjere „Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“. Kroz tu mjeru je u 2015. godini uključeno 135 osoba s invaliditetom dok su u istom periodu u 2014. godini tu mjeru koristile 122 osobe s invaliditetom (povećanje za 10, 66%).