08.11.2021

Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 910-01/21-06/8, URBROJ:524-07-02-01-01/5-21-13), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena-faza II“,  Kodni broj: UP.02.1.1.13.0433, od 09. srpnja 2021. godine i čl. 28. Statuta Udruge Mentor za projekt Život kakav želim, zaželim Donju Voću, predsjednik Upravnog odbora Udruge raspisuje 

 

JAVNI POZIV

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 u Udrugu za socijalne aktivnosti i potporu pri zapošljavanju – Mentor, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Život kakav želim, zaželim Donju Voću“ – RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

 

 1. Broj traženih radnica: 10 osoba
 2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme je 12 mjeseci sklapanjem ugovora o radu
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Smjena: prijepodne
 5. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Donja Voća

 

 

 1. Bruto plaća : trošak bruto 2 plaće u iznosu minimalne plaće sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu
 2. Prijevoz od mjesta stanovanja do mjesta rada te tijekom rada 12 mjeseci: u cijelosti
 3. Opis poslova: Pomoć u kući starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, primjerice: pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora / domova krajnjih korisnika, pomoć pri obavljanju osnovnih dnevnih aktivnosti korisnika, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

 1. Kandidatkinje moraju ispunjavati opće uvjete za prijem u radni odnos:
 • Punoljetnost
 • Maksimalno završena srednja škola
 • Vode se u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave
 • Osobe su ženskog spola

Prednost pri zapošljavanju imaju ciljane skupine: žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi, liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Kandidatkinje su dužne u molbi naznačiti koju prednost iz prethodnog stavka ostvaruju te priložiti odgovarajuću potvrdu ukoliko istu posjeduju, npr.  za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu izdanu od ovlaštenog tijela.

 

 1. Kandidatkinje su pri prijavi dužne priložiti:
 2. Molbu
 3. Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja i e-mail adrese)
 4. Presliku osobne iskaznice
 5. Presliku dokaza o završenoj školi
 6. Potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave Javnog poziva)
 7. Vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje koje je svaki radnik dužan naknadno pohađati o trošku poslodavca – može se preuzeti sa stranica Udruge Mentor www.udruga-mentor.hr

ili zatražiti na e-mail: kontakt@udruga-mentor.hr

 

 

Program obrazovanja/osposobljavanja biti će odabran u suradnji s poslodavcem te će se po završetku programa obrazovanja/osposobljavanja steći javna isprava koja se može evidentirati u e-radnoj knjižici.

 

Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

 

Udruga za socijalne aktivnosti i potporu pri zapošljavanju – Mentor

 Donja Voća 26C

 42245 Donja Voća

Putem pošte (preporučeno) ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Donja Voća najkasnije do (uključujući) 16.11.2021. godine s naznakom:

 

„Za natječaj – Život kakav želim, zaželim Donju Voću – NE OTVARAJ“

 

Sve informacije o Javnom pozivu mogu se preuzeti sa  web stranice Udruge za socijalne aktivnosti i  potporu pri zapošljavanju – Mentor (www.udruga-mentor.hr)

ili zatražiti putem e-maila Udruge: kontakt@udruga-mentor.hr

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=118265765